Aum-Shinrikyo-6

secta verdad suprema
Aum-Shinrikyo-5-1
Aum-Shinrikyo-7