Aum-Shinrikyo-5-1

secta verdad suprema
Aum-Shinrikyo-4-1
Aum-Shinrikyo-6