seguridad bitcoin

Laszlo Hanyecz
minas bitcoin
Satoshi Nakamoto