auto-momificacion

sokushinbutsu
Kobo Daishi
momificacion intencional